More Koren
0 cart_icon

עגלת הקניות שלי

close

No products in the cart.

טופס הרשמה לקורס הפסיכומטרי של מור קורן

תלמיד/ה יקר/ה,

ברכותינו על רצונך להירשם לקורס הפסיכומטרי של מור קורן. בטרם הצטרפותך לחוג תלמידינו, אנא קרא/י את תקנון הקורס בעיון ובאופן מלא.

פרטי התלמיד/ה

הריני מאשר/ת כי התלמיד/ה (שם מלא)       _  ____   _ _     ת”ז____________  סלולרי ____________ טלפון בבית  __________ כתובת_______________ נרשם/ה לקורס פסיכומטרי בביה”ס של מור קורן למועד מרץ/אפריל, יולי, ספטמבר / אוקטובר או דצמבר   __20  שיתחיל בתאריך  __/__/__

קורס בוקר או ערב בלבד, בימים ___________ סניף נתניה / תל-אביב.

התלמיד/ה הגיע/ה דרך חבר (טלפון) __________-_____ אחר __________

משך הקורס 11 שבועות. חלקו הראשון כולל 2 מפגשים בשבוע, ואילו חלק המרתון, כחודש לפני הבחינה, כולל 3 מפגשים בשבוע. בנוסף, החל מהשבוע השני מתקיים תגבור בכל יום שישי עד למרתון. משך כל מפגש הוא 5 שעות הדרכה (שעת הדרכה 45 דקות). חובה ללמוד ולדעת את חוברת הסרת החלודה עד לפתיחת הקורס.

תנאים כלליים

מור קורן רשאי להוסיף או לשנות את מיקום הקורס, ימי הקורס, שעות הקורס, שיעורי התגבור ומפגשי הלימוד, שעליהם תבוא הודעה נוספת במהלך הקורס ומועדם ייקבע ע”י מור קורן.

במקרה של היעדרות תלמיד/ה משיעור מכל סיבה שהיא, אין מור קורן או המדריך מטעמו אחראים להשלים את החומר שנלמד באותו מפגש, גם אם התלמיד/ה הודיע/ה על כך מראש.

התלמיד/ה יהיה/תהיה זכאי/ת לקורס חוזר, המחיר של קורס חוזר יהיה בשיעור 50% ממחירו המלא של הקורס. המחיר של מרתון (חודש אחרון) יהיה בשיעור של 25% ממחירו המלא של קורס באותה עת.

בממוצע, לומדים כ-10 תלמידים בכיתה. לכל היותר, יהיו 18 תלמידים בכיתה, חוץ מתרגולים ומרתון. בדקתי את רמת ספרי הלימוד, איכות המדריכים וכיתת הלימוד ולא תהיה לי כל תלונה בנושא.

מור קורן אינו אחראי בשום צורה לתזכר את התלמיד/ה על פתיחת הקורס. כל הפרטים נמסרים בעת הרישום.

ביטול והחזרים

 • הודעת ביטול או דחייה של השתתפות בקורס תיעשה במסירה אישית או בפקס במשרדים של מור קורן לכתובת המופיעה מטה. על התלמיד/ה המודיע/ה על ביטול או דחייה לוודא מול מור קורן בלבד את קבלת ההודעה או הפקס ולקבל ממור קורן אישור חתום על הביטול או הדחייה. חובה לקבל ולשמור העתק של האישור ממור קורן. יש לרשום שם מלא, מספר ת”ז, מספר סלולרי, מועד הקורס ומועד פתיחת הקורס בכתב ברור ולהסדיר את דמי הביטול עד 30 ימים מיום הביטול. לא ניתן לבטל או לדחות את הקורס על ידי שליחת מסרון, בטלפון או באימייל.
 • תלמיד/ה אשר ביטל/ה את השתתפותו/ה ממועד ההרשמה ועד 31 ימים לפני מועד פתיחת הקורס יחויב/תחויב בדמי רישום ועלות ספרי הלימוד שקיבל/ה “הסרת חלודה” ומילון, בסך של 750 שקל שישולם בכל מקרה.
 • תלמיד/ה אשר ביטל/ה השתתפותו/ה החל מ-30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס ועד יום לפני פתיחת הקורס (לא כולל יום פתיחת הקורס), יחויב/תחויב ב-10% ממחירו המלא של הקורס, נוסף על דמי הרישום שאינם ניתנים להחזר בכל מצב.
 • תלמיד/ה אשר ביטל/ה השתתפותו/ה מיום פתיחת הקורס ועד לתום התקיימות שליש מכמות שעות הלימוד (לרבות תגבור) בקורס, יוחזר לו כספו/ה, למעט 40%, ובמקרה שהתלמיד/ה נהנה/תה מהנחה קבוצתית כלשהי – 50% ממחיר הקורס הכולל. כלומר, עלות חלק מהקורס הינה מחצית ממחירו המלא של הקורס.
 • אין אפשרות לבטל השתתפות אחרי התקיימות שליש מכמות שעות הלימוד בקורס ו/או לקבל החזר כלשהו ו/או לדחות את ההשתתפות בקורס למועד מאוחר יותר, גם אם לא השתתף/ה התלמיד/ה בפועל בשיעורים. אחרי התקיימות שליש מכמות שעות הלימוד בקורס, התלמיד/ה לא יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר כספי ו/או זיכוי כלשהו.
 • בכל מקרה של החזר כספי, לא יהיה/תהיה התלמיד/ה זכאי/ת לתוספת הצמדה או ריבית בגין החזר כלשהו.
 • דחייה של קורס החל מ-30 ימים לפני פתיחת הקורס תחויב ב-10% ממחירו המלא של הקורס. דחייה של שני קורסים תחויב ב-20% ממחירו המלא של הקורס וכולי. החל מ-14 ימים לפני פתיחת הקורס ועד יום לפני הקורס יחויב/תחויב התלמיד/ה ב-10% ממחירו המלא של הקורס ובנוסף – במחצית מדמי הרישום.
 • כל דחייה או הקפאה של קורס ולאחר מכן ביטול קורס יחויבו בדמי טיפול נוספים, בגובה 10% ממחירו המלא של הקורס, נוסף על עלות דמי הרישום ועלות הביטול.
 • דחייה או הקפאה של קורס לתקופה של יותר מ-5 מועדים מיום הרישום, יחויבו במחיר החדש של הקורס. כמו כן, דחייה או הקפאה או ביטול לאחר 7 מועדים מיום הרישום, יחויבו בדמי ביטול מלאים – 10% ממחירו המלא של הקורס ובנוסף דמי רישום. יש להסדיר את כל תשלומי הדחייה או ההקפאה של הקורס עד 18 חודשים מיום הרישום או 30 ימים מיום הביטול, המוקדם שבהם. על אף האמור לעיל, מור קורן בלבד רשאי להאריך את תקופת ההקפאה או הדחייה של הקורס לפי שיקול דעתו בלבד.
 • יש להסדיר את כל תשלומי הקורס או ביטול הקורס או דמי הרישום עד 30 ימים מיום פתיחת הקורס או 30 ימים מיום ביטול הקורס, המוקדם שבהם. אי-הסדרת כל התשלום תבטל כל הנחה שהתקבלה וגובה עלות הקורס או ביטול הקורס או דמי הרישום יהיה המחיר המלא של הקורס בתוספת 250$ דמי פתיחת תיק, בתוספת אגרות, בתוספת 200$ לכל מכתב, בתוספת 200$ עבור כל שעה בבית המשפט ובנוסף כל הוצאה משפטית, הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל.

תשלומים

עלות הקורס הינה       שקל. לרישום מראש של מעל 3 חודשים, 2,000 שקל הנחה. כלומר      שקל.

לרישום מראש של מעל 6 חודשים, כ-3% הנחה נוספים. כלומר, מחיר הקורס        שקל.

לרישום בכנסים בלבד לחיילים/ תלמידי תיכון/ בנות שירות – כ-7% הנחה. כלומר

התשלום כולל בתוכו את כל שעות הלימוד וכל ספרי הלימוד הנדרשים לקורס.

לתשלום באשראי: פרטי הכרטיס: מספר _______ – ________ – _______ – _______                                           ת”ז _______________   תוקף _______    שלוש ספרות בגב הכרטיס _____

תשלום בכרטיס אשראי הינו בתוספת של 2.5% או 30 שקל, הגבוה מבין השניים.

הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שבאחריותי המלאה להירשם לבחינה הפסיכומטרית ולשלם בעבור הבחינה ישירות ל”מרכז הארצי לבחינות והערכה”.

 • הנני מאשר/ת כי ידוע לי שמור קורן עשוי לצלם באקראי את התלמידים במהלך הקורס לשם פרסום. הנני מסכים/ה מראש לפרסום התמונות.
 • הח”מ, מצהיר/ה כי קראתי את טופס ההרשמה (הסכם הרשמה) וכי אני מבין/ה את תוכנו, מסכים/ה לאמור בו, קיבלתי העתק וידוע לי שטופס ההרשמה מפורסם באתר. בחתימתי אני נותן/ת את הסכמתי למשלוח פרסומים, עדכונים והודעות באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרתי.

 

שם מלא ___________ תאריך _________ חתימת התלמיד/ה ____________

 

לחץ/י להורדת טופס הרשמה לקורס פסיכומטרי של מור קורן טופס רישום להורדה

כדאי לדעת

מנתוני המרכז הארצי עולה כי רוב התלמידים ניגשים לבחינה
לפחות פעמיים. אין שום סיבה לעשות זאת! קרא את המאמר סוד ההצלחה של מור קורן שיעזור לך למקסם
את התוצאה כבר בבחינה הראשונה.

מה אנחנו מציעים?
הקורסים שלנו

למגוון הקורסים

איפה בא לכם ללמוד?הסניפים שלנו

סניף תל-אביב
דרך השלום 7, קומה 3
(ליד עזריאלי).

לצפיה במפת האזור

סניף נתניה
סמילנסקי 24,
(חמש דקות מהתחנה המרכזית).

לצפיה במפת האזור

פסיכומטרי ב-LIVE
מכל מקום ובזמן שמתאים לך!

plus

השאירו פרטים